Важна информация за начина на работа на ДГ "Детелина" - гр. Русе срещу разпространението на коронавирус и COVID-19
График за приемФилтър - ДекларацияАнкетаПравилник на детската градинаМерки срещу COVID-19Информирано съгласие - Насоки

Инициативи и проекти

Детска градина "Детелина" има за цел да създава възможности на всяко дете да се развива съобразно своите възможности и потребности чрез организирана учеща среда. За изграждане на по-добра учаща образователна среда за достъп и равен шанс за всички деца, детската градина има участие в инициативи и проекти, гарантиращи по- високо качество на възпитателно-образователен процес.

Участието в Проекта "Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини", имаше за цел да създаде по привлекателни условия, чрез модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение. Да приложи интегрирани подходи за работа с деца и родители чрез разнообразни форми и интеркултурно образование и да постигне трайно сближаване на децата от различни социални групи.

Проектът придоби устойчивост и след приключването се осъществи ІІ-ра част с наименование "Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж" , в който ДГ "Детелина" и още 5 детски градини са основни партньори на Община Русе.

ДГ "Детелина" има участия още и в Проекта "Заедно – вчера, днес и утре" съвместно със сдружение "Хотет" и в Проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие", където се осигуряват безплатни консултации и интегрирани услуги с образователен и здравен характер.

Екоинициативи

Проекти

Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu