Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Работа по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условия на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.


Иновативност в нови условия“

„Innovation in new conditions“
Проект по програма Еразъм+, КД1
Период на проекта: 15 месеца
05.06.2022 - 04.09.2023 г.

Стойност на проекта: 18480 EUR.


Образователни STEM решения в ДГ Детелина - гр. Русе (2).mp4
иновативност в нови условия.pptx
Детска градина+англ.pptx
lego – Общ.pptx
Дъблин-canva.mp4
Словения-canva.mp4

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2023 ГОДИНА

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.mp4

 ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2023 Г. 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.mp4

 BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, реализиран ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. 

АПСПО!.mp4

 BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“  

PRESENTATION BG06-243_21_07_2015.pdf

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.mp4