1.Програма "Еразъм +"

Проект "Иновативност в действие"


„Иновативност в нови условия“

„Innovation in new conditions“


Проект по програма Еразъм+, КД1
Период на проекта: 15 месеца
05.06.2022 - 04.09.2023 г.

Стойност на проекта: 18480 EUR.


          Екипът на ДГ "Детелина" търси и прилага иновации в своята работа, подкрепя учителите да са в крак с европейските образователни тенденции. Целта на проекта е  чрез планираните дейности за нови знания, умения и идеи за ползване на стратегии за преподаване с използване на STEAM, ИКТ и интерактивни подходи и методи, преподаването да стане по-модерно и актуално. Да квалифицираме нашите учители, като им дадем възможност да изучат повече инструменти за повишаване на мотивацията на деца и учители, изграждане на привлекателна, иновативна среда в детската градина, която да стимулира критично и креативно мислене у децата и да насърчава откриването на знания и  ученето през целия живот.
Проектът включва участие на педагогическите специалисти в два международни обучителни курса и наблюдение в европейска детска градина. Курсовете се провеждат на английски език като изцяло са свързани с поставените акценти. Обучителните организации и обучителните събития в този проект са следните: 

Този проект е важен за нас, защото с предлагането на интересни, атрактивни, иновативни и модерни стратегии на преподаване, свързани със STEAM, ИКТ и интерактивност, ние ще покажем конкурентноспособност пред близките градини. Едновременно с това учителите ще се чувстват по-уверени, по-свободни да експериментират, да внедряват новости. 

Ключовите области за развитие на екипа са: 

- подобряване на уменията за преподаване чрез STEAM, ИКТ и интерактивност;

 - внедряване на иновативни стратегии за преподаване, свързани с междупредметни връзки и развиване индивидуалните способности на всяко дете;

 - опит за работа в мултикултурна среда и работа с чужд език, вследствие на което да продължим с проекти "Еразъм+" в партньорства; 

- управление на европейски проект- новост за нас. 

Учителите ще повишат самочувствието си и мотивацията за работа, а дейностите по проекта ще подпомогнат развитието на ключовите компетенции както у персонала, така и у децата. Ще имаме възможност да се съпоставим с европейски колеги.
Организирани дейности:

„Multimedia materials in preschool and primary school education during pandemic and postpandemic times“- Malta

В него взеха участие трима представители на ДГ„Детелина“ – Елена Славчева – Директор на ДГ, Албена Боянова – гл. учител и Денислава Ненова – учител. Курсът се проведе от 02.-08.07.2022г. Участваха  учители от Полша и България. Там те се запознаха  с мултимедийни материали, практика и идеи, които улесняват усвояването на знания и умения у децата в електронна среда. Реализираха наученото за обработване на картини и видео с програмите PixLR и Canva, Powtoon.

Запознавайки се с платформата „Smart kids“ , на практика научихме как да създадем мултимедийни материали с работни листи чрез „LearningApps“ и „Н5Р“, които са подходящи за индивидуални задачи и за реализиране на диференциран подход в обучението с децата. 

При посещение на училището ,,De la Salle college“ в град Birgu се запознаха с организацията на образование в Малта.

Така апробирахме и споделихме използването на STEM подхода, чрез практическо приложение и преживяване на наученото и интегриране на учебното съдържание.

В ПЕРСПЕКГИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ“ Русе, 16 – 18 март 2023г. 

В „Europass Teacher Academy“ – мястото, на което се проведе обучението, имаше представители от България, Германия, Испания, Финландия и Ирландия.

Всички теми представляваха интерес, но сред тях се открояваха:
Образователни STEM решения в ДГ Детелина - гр. Русе (2).mp4
иновативност в нови условия.pptx
Детска градина+англ.pptx
lego – Общ.pptx
Дъблин-canva.mp4
Словения-canva.mp4

2. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2023 ГОДИНА

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.mp4

3. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2023 Г. 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.mp4

4. BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, реализиран ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. 

АПСПО!.mp4

5. BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“  

PRESENTATION BG06-243_21_07_2015.pdf

6. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.mp4